Reading Roundup

Oklahoma Author Tour

Photo Gallery from 2015 Tour

OK Book Tour - Sulphur LibraryOK Book Tour - Sulphur Library Piedmont Hudson Display   OK Book Tour - Sulphur High  OK Book Tour - Sonia Gensler booksOK Book Tour - Tara Hudson booksOK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Sulphur HighOK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Sulphur High OK Book Tour - Davis High OK Book Tour - Davis High   OK Book Tour - Davis High OK Book Tour - Davis High OK Book Tour - Davis High    OK Book Tour - Davis High School OK Book Tour - Sulphur Library OK Book Tour - Sulphur Library