Reading Roundup

Oklahoma Author Tour

PSAs

:30 PSA’s

30 second PSA for Harrison

30 second PSA for Harrison

30 second PSA for Deering

30 second PSA for Deering


 

 

 

 

 

 

 

 


:15 PSA’s

 

15 second PSA for Harrison

15 second PSA for Harrison

15 second PSA for Deering

15 second PSA for Deering